Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Ugovor ostaje obavezujuć čak i u slučaju pravne neefikasnosti pojedinih odredbi, što se ne primenjuje ako bi se pridržavanje ugovora smatralo nerazumnim, u smislu da jedna od strana posledično trpi finansijske gubitke.Primenjuje se u poslovanju s preduzetnicima, pravnim licima javnog prava i licima u okviru javno-pravne posebne državne imovine.

1. Opšte odredbe


1. Firma UNITEC-CNC OBRADA METALA d.o.o. (dalje u tekstu: „Dobavljač“) utvrdila je uslove i načine prodaje i isporuke svojih proizvoda (dalje u tekstu: „Opšti uslovi prodaje“).
2. U slučaju da odredbe pojedinačnog Ugovora odstupaju od odredaba ovih Opštih uslova prodaje, odredbe ugovora imaće prednost u primeni.
4. Potpisom pojedinačnog ugovora o prodaji Naručilac izričito izjavljuje da je u celosti upoznat i da prihvata ove Opšte uslove prodaje.
5. Za isporuke važe samo uslovi navedeni u nastavku. Uslovi koji su suprotni ili koji odstupaju od navedenih ne važe, osim u slučaju da su strane izričito saglasne s valjanošću istih. Uslovi navedeni u daljem tekstu važe uprkos saznanju o suprotnim uslovima Naručioca i isporučivanje robe vršiće se bez ograničenja.
6. Za pravovažnost usmenih dogovora pre ili prilikom sklapanja ugovora potrebna je saglasnost u obliku pismene potvrde.
7. Ako Naručilac u roku od dve nedelje nakon prijema ponude istu ne prihvati, Dobavljač ima pravo na opoziv ponude.
8. Ovi uslovi važe i za sve buduće isporuke Naručiocu.


2. Ponude


Ponude Dobavljača nisu obavezujuće. Specifikacije su u velikoj meri konzistentne sa dizajnom, ali se ne mogu smatrati autoritativnim.

3. Ugovor


Ugovor stupa na snagu potpisom porudžbine od strane Dobavljača i odnosi se samo na sadržaj istog.


4.Cene i uslovi plaćanja


4.1 Cene su slobodno formirane, osim u slučaju da je izričito dogovorena fiksna cena, isključeni su troškovi pakovanja a dodaje se porez na dodatu vrednost u odgovarajućem zakonskom iznosu.

4.2 Cene se obračunavaju na osnovu troškova i cena materijala u trenutku sklapanja ugovora. Ukoliko se osnova za proračun promeni pre isporuke porudžbine, Dobavljač ima pravo da na odgovarajući način prilagodi cene.

4.3 Plaćanja se vrše bez odbitaka Dobavljačevom agentu plaćanja, u skladu sa ugovorom o plaćanju.

4.4. Prava zadržavanja uplate ili kompenzacije po osnovu bilo kakve primedbe primenjuju se samo ako su primedbe usvojene pismenim putem ili postoji zakonski ustanovljen postupak.

5. Isporuka i rokovi isporuke

5.1 Rok isporuke i datumi nisu obavezujući.

5.2 Ukoliko je dogovoren vremenski rok za dostavljanje, on počinje isključivo nakon prijema svih dokumenata potrebnih za proizvodnju, uključujući sve tehničke podatke, dozvole i druge informacije.

5.3 Smatra se da je rok isporuke ispunjen ako je isporuka napustila fabriku do trenutka isteka istog, ako je Naručilac obavešten o spremnosti za pošiljku ili ako je realizovan prijem.

5.4 Period isporuke se razumno produžava ukoliko dođe do prepreka zbog kojih neminovno dolazi do kašnjenja sa završetkom i na koje Dobavljač nema uticaja, kao što su požar, poplava, zemljotres, mobilizacija, rat, protesti, prekid saobraćaja, štrajk, blokada, materijalna oštećenja, nedostatak sirovine, itd. Isto važi ukoliko do pomenutih okolnosti dođe kod Naručioca. Takve prepreke nisu odgovornost Dobavljača, čak i ako nastaju u okviru već postojećeg odlaganja roka. Dobavljač ima obavezu da o početku i kraju odlaganja obavesti Naručioca u najkraćem mogućem roku.


7. Prihvatanje porudžbine

7.1 Ukoliko je ugovoreno prihvatanje izrade delova prema porudžbini, Naručilac i Dobavljač će načiniti Protokol o postignutom dogovoru, uključujući i delimičan ili preliminaran dogovor, koji potpisuju obe strane. Protokol o prihvatanju je obavezujuć u slučaju neispunjenja uslova od strane oba potpisnika.
7.2 Naručilac ne sme odbiti da primi isporuku zbog irelevantnih nedostataka.


8. Prelaz rizika


8.1 Rizik prelazi na Naručioca prilikom uručenja Naručiocu, a ukoliko isporuku ne vrši Dobavljač lično, otpremom robe iz proizvodnog pogona na adresu Naručioca, čak i u slučaju da je dogovorena besplatna dostava.

8.2 Ukoliko dolazi do kašnjenja isporuke krivicom Naručioca, rizik prelazi na Naručioca na dan kada je porudžbina spremna za isporuku. U tom slučaju, Naručilac takođe mora nadoknaditi Dobavljaču troškove po osnovu skladištenja od dana prijema obaveštenja o spremnosti za isporuku, u iznosu od najmanje 0,5% iznosa fakture za svaki pun mesec, ukoliko se skladišti u proizvodnom pogonu.

8.3 Na izričit zahtev Naručioca i o njegovom trošku, Dobavljač obezbeđuje osiguranje od rizika proklamovanih od strane Naručioca.

8.4 Dozvoljene su parcijalne isporuke.


9. Pravo vlasništva


9.1. Sva isporučena roba ostaje u vlasništvu Dobavljača do potpunog naplaćivanja ugovorene cene, uključujući sva dodatna potraživanja Dobavljača prema Naručiocu koja nastaju iz poslovne veze.

9.2 Dobavljač ima pravo da na račun Naručioca osigura isporuku u odnosu na uobičajene rizike, izuzev u slučaju da je Naručilac u mogućnosti da pruži dokaz o postojanju osiguranja.

9.3. Naručilac ne sme da založi niti tretira isporučenu robu kao garantno vlasništvo. U slučaju zaplene, konfiskacije ili drugih negativnih pravnih uticaja na Dobavljača, Naručilac o tome mora odmah obavestiti Dobavljača.

9.4 Naručilac ima pravo na dalju prodaju delova u okviru propisnih poslovnih aktivnosti, a Naručilac Dobavljaču već tada potpuno prepušta vlasništvo nad svim potraživanjima s dodatnim pravima koja dobija daljom prodajom proizvoda Dobavljača, nezavisno od toga da li je proizvod dalje obrađivao ili ne. Ustupljena potraživanja služe za osiguranje zahteva Dobavljača. Naručilac zadržava pravo na naplatu ustupljenih potraživanja koja se mogu opozvati ako Naručilac svoje ugovorne obveze prema Dobavljaču ne ispunjava propisno, a posebno ako kasni sa plaćanjem. Pravo Naručioca na naplatu ustupljenih potraživanja ukidaju se i bez izričitog opoziva ako Naručilac obustavi plaćanje duže nego samo privremeno, ili ukoliko podnese prijavu za otvaranje stečajnog postupka.


9.5 Ukoliko je proizvodni artikal Dobavljača montiran tako da je u neraskidivom sklopu sa stranim proizvodima, Dobavljač stiče pravo na suvlasništvo nad novonastalim sklopom u proporcionalnoj vrednosti dela u odnosu na vrednost drugih sklopnih elemenata u trenutku pravljenja sklopa. Ukoliko su delovi sklopljeni tako da se deo Dobavljača smatra glavnim delom, smatraće se da su obe strane saglasne da Naručilac proporcionalno prenosi vlasništvo na Dobavljača. Naručilac prenosi na Dobavljača ekskluzivno vlasništvo ili suvlasništvo.

9.6. Ukoliko održiva vrednost garancija Dobavljača premašuje 20%, Dobavljač će na zahtev Naručioca staviti na raspolaganje garancije po svom izboru. Povrat robe ili potvrda o zadržavanju prava na vlasništvo zbog neizvršenja izmirenja finansijskih obaveza predstavlja povlačenje iz Ugovora, osim ukoliko Dobavljač nije izričito utvrdio drugačije.


9.7. U slučaju drugih povreda obaveza od strane Naručioca, odnosno ukoliko je roba ugrožena kršenjem izmirenja obaveza od strane Naručioca, Dobavljač ima pravo na povraćaj isporučene robe bez poništenja ugovora. Naručilac mora predati kupljeni artikal.

9.8 Zahtev za otvaranje stečajnog postupka Naručioca daje Dobavljaču pravo da se povuče iz ugovora i zahteva trenutni povraćaj isporučene robe.


10. Montaža


10.1. Na zahtev kupca ili u skladu sa Ugovorom, Dobavljač će obezbediti svoje montažere za instaliranje i montažu isporuke. Osim ako nije drugačije dogovoreno, montaža će se posebno fakturisati Naručiocu u skladu sa Dobavljačevim posebnim uslovima.

10.2 Naručilac mora sve pripremiti tako da se montaža može započeti odmah nakon isporuke i da se može obaviti bez prekida.

10.3 Podkonstrukcija mora biti potpuno suva i pripremljena, prostor za montažu mora biti dovoljno zaštićen od efekata vremenskih uticaja. Naručilac se obavezuje da će, o svom trošku, obezbediti pomoćne timove i kvalifikovane radnike u broju koji odredi Dobavljač, obezbediti objekte i materijale potrebne za puštanje u rad i obezbediti istovar i prevoz isporuke do mesta montaže.


11. Materijalni nedostaci

Za materijalne nedostatke, Dobavljač je odgovoran prema sledećem:

11.1 Sve usluge dorade, ponovne isporuke i nove izrade delova realizovaće se besplatno u skladu sa mogućnostima Dobavljača u utvrđenom vremenskom okviru, bez obzira na vreme neophodno za realizaciju, ukoliko je materijalni nedostatak već postojao u vreme prelaza rizika.

11.2 Reklamacije zbog materijalnih nedostataka ističu nakon 12 meseci, osim u slučaju da zakon propisuje drugačije, kao i u slučajevima povrede života, tela i zdravlja, u slučaju namernog ili izuzetno nemarnog kršenja obaveze od strane Dobavljača i prikrivanja neispravnosti.

11.3 Naručilac neodložno mora u pisanoj formi obavestiti Dobavljača o materijalnim nedostacima.

11.4 U slučaju obaveštenja o nedostatku, uplata Naručioca može se zadržati u razumnoj meri i srazmeri sa materijalnim nedostacima. Naručilac može zaustaviti isplatu samo ukoliko se utvrdi verodostojnost izjave obaveštenja o nedostatku, čija legitimnost se ne dovodi u sumnju. Ukoliko je obaveštenje o nedostatku neispravno dostavljeno, Dobavljač ima pravo da traži nadoknadu za nastale troškove.

11.5 Dobavljaču se mora dati mogućnost da otkloni nedostatak u razumnom vremenskom periodu.

11.6 Ukoliko dopunski učinak nije uspešan, Naručilac se može bez ikakvih reperkusija povući iz ugovora ili smanjiti nadoknadu.

11.7 Ne prihvata se reklamiranje nedostataka u slučaju neznatnog odstupanja od dogovorenog kvaliteta, neznatnog habanja nastalog korišćenjem, u slučaju prirodnog habanja ili oštećenja nastalog kao rezultat neispravnog ili nemarnog postupanja Naručioca nakon prelaza rizika, prekomerne upotrebe, neadekvatne opreme, neispravne instalacije, neadekvatnog tla ili usled posebnih spoljnih uticaja koji nisu predviđeni ugovorom, kao i nepropisne softverske greške. Ukoliko izmene ili popravke nepropisno vrši Naručilac ili treća strana, reklamacija se ne uvažava.

11.8 Ne uvažavaju se potraživanja Naručioca zarad pokrića logističkih troškova nastalih nakon isporuke, dakle transportnih, putnih, radnih i materijalnih troškova.

11.9 Takođe, Član 12 (Naknada štete po drugom osnovu) odnosi se na potraživanje naknade prouzrokovane štete. Reklamacije zbog materijalnog nedostataka koje Naručilac potražuje od Dobavljača i/ili njegovih posrednika koje prevazilaze okvire zakonskih prava po osnovu nedostataka i koje nisu regulisane Članom 11, neće se uzimati u obzir.


12. Naknada štete po drugom osnovu


12.1 Zahtevi za naknadu štete i nadoknadu troškova Naručioca (u nastavku: zahtevi za naknadu štete) iz bilo kog pravnog razloga, uključujući i neispunjenja ili kršenja vanugovornih obaveza, neće se uzimati u obzir.

12.2 Pomenuto u čl. 12.1 ne važi ukoliko se radi o obligacionom odnosu odogovornosti, kao na primer u slučaju predumišljaja, ozbiljne nemarnosti, povrede života, tela ili zdravlja, ili pak kršenja materijalnih ugovornih obaveza. Zahtev za naknadu štete po osnovu kršenja osnovnih ugovornih obaveza može se odnositi samo na predvidljivu moguću štetu propisanu ugovorom, osim u slučaju utvrđivanja postojanja predumišljaja, ozbiljnog nemara ili odgovornosti za povrede života, tela ili zdravlja.

12.3 Naručilac ostvaruje pravo na ulaganje zahteva za naknadu štete u skladu s ovim članom 12, i to pravo prestaje da važi nakon isteka reklamacionog perioda za zahteve za materijalne nedostatke. Ostali zahtevi za naknadu štete uređuju se u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.


13. Nemogućnost


13.1 Ako je isporuka nemoguća, Naručilac ima pravo da zahteva naknadu štete, osim ako Dobavljač nije odgovoran za nemogućnost. Međutim, zahtev za naknadu štete Naručioca ograničen je na 10% vrednosti dela isporuke koji se ne može ispravno sprovesti zbog nemogućnosti. Ovo ograničenje se ne primenjuje pri obligacionom odnosu odgovornosti u slučajevima namere, teškog nehata ili povrede života, tela ili zdravlja; promena tereta dokaza na štetu Naručioca nije povezana s pomenutim. Pravo Naručioca da se povuče iz ugovora ostaje nepromenjeno.

13.2 Ako nepredviđeni događaji u smislu značenja člana 5.4 značajno menjaju finansijske prilike ili sadržaj isporuke ili imaju značajan uticaj na rad Dobavljača, ugovor će se adekvatno prilagoditi. Ukoliko se u pomenutoj situaciji ustanovi nemogućnost izvršenja ugovornih obaveza, Dobavljač ima pravo da se povuče iz ugovora. Ako želi da iskoristi ovo pravo povlačenja, o tome mora obavestiti Naručioca odmah nakon što je ustanovljen značaj događaja, čak i ako je produženje roka isporuke u početku bilo dogovoreno sa Naručiocem.


14. Autorska prava i imovinska prava trećih lica


14.1 Procene troškova, crteža, planovi i ostala dokumenta podležu autorskim pravima.

14.2 Strane se obavezuju da će sve dokumente druge strane tretirati kao poslovnu tajnu i da ih neće učiniti dostupnim trećim licima bez pisane saglasnosti te strane.

14.3 Osim ako nije drugačije dogovoreno, Dobavljač je dužan da isporuči proizvode bez prava industrijske svojine i autorskih prava trećih lica (u daljem tekstu: imovinska prava) isključivo na teritoriju države definisane u potvrđenoj porudžbinom. Ukoliko treća strana podnese opravdanu reklamaciju Naručiocu zbog povrede prava svojine uzrokovane ugovorenom isporukom Dobavljača, Dobavljač će preuzeti odgovornost prema Naručiocu u roku navedenom u članu 11.2 i to:

a) Dobavljač će, u skladu sa svojom procenom i o svom trošku, imati pravo da modifikuje proizvode sadržane u spornoj isporuci, u smislu njihove dorade tako da imovinsko pravo nije povređeno, ili pravo da ih zameni. Ukoliko pomenuto nije moguće za Dobavljača pod razumnim uslovima, Naručilac može iskoristiti zakonsko pravo povlačenja iz ugovora ili tražiti korekciju istog.

b) Obaveza Dobavljača za naknadu štete regulisana je članom 12.

c) Gore navedene obaveze Dobavljača postoje samo ukoliko Naručilac bez odlaganja u pisanoj formi obavesti Dobavljača o reklamaciji koju ulaže treća strana, ukoliko nije proglasio kršenje ugovora a Dobavljač zadržava pravo na kompenzaciju i pregovore o poravnanju. Ukoliko Naručilac obustavi isporuku zbog nagodbe ili drugih važnih razloga, dužan je da obavesti treće lice da prekidanje isporuke ne predstavlja priznanje povrede imovinskih prava.

14.4 Reklamacije Naručioca se ne uvažavaju ukoliko je odgovoran za kršenje imovinskih prava.

14.5 Reklamacije Naručioca se takođe ne priznaju u slučaju kršenja imovinskih prava uzrokovanih posebnim potrebama Naručioca, primene proizvoda u svrhu koju Dobavljač ne može predvideti ili činjenicom da je isporuka modifikovana od strane Naručioca ili je korišćena u sponi sa proizvodima koje Dobavljač nije proizveo.

14.6 U slučaju kršenja imovinskih prava, odredbe stava 11.4, 11.5 i 11.9 primenjuju se na potraživanja Naručioca regulisanih u stavu14.3, pasus a).

14.7 U drugim slučajevima narušavanja prava, primenjuju se odredbe člana 11.

14.8 Neće se uvažiti dalja potraživanja ili reklamacije Dobavljača i njegovih posrednika po osnovu pravnih nedostataka koji nisu regulisani ovim članom 14.


15. Ostalo


15.1 Ukoliko je Dobavljač ugovorno obvezan, a finansijske prilike kod Naručioca su znatno pogoršane, Dobavljač ima pravo da od Naručioca zatraži garancije za plaćanje ugovorene cene.

15.2 Ukoliko Naručilac ne obezbedi garancije u roku od 10 dana od dana kada ih Dobavljač zatraži, Dobavljač ima pravo da se povuče iz ugovora.


16. Jurisdikcija


16.1 Jedino mesto nadležnosti za sve sporove koji nastaju direktno ili indirektno iz ugovornog odnosa je mesto sedišta firme Dobavljača. Međutim, Dobavljač takođe ima pravo da podnese tužbu na sedište Naručioca.

16.2 U slučaju nemogućnosti rešenja spora dogovorom, za pravno rešenje će biti zadužen sud u Beogradu.


17. Ugovorne obaveze


Ugovor ostaje obavezujuć čak i u slučaju pravne neefikasnosti pojedinih odredbi, što se ne primenjuje ako bi se pridržavanje ugovora smatralo nerazumnim, u smislu da jedna od strana posledično trpi finansijske gubitke.